Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen.
 2. Onder huurder wordt mede verstaan huurster, huurders en huursters.
 3. Onder eigenaar wordt verstaan de eigenaar van NiNa Haus vakantiewoning.
 4. Onder huursom wordt verstaan de huurprijs van het appartement.
 5. Onder reissom wordt verstaan de huursom, verhoogd met de kosten voor de verplichte eindschoonmaak en kosten voor het eventueel gehuurde beddengoed.
 6. Onder factuurbedrag wordt verstaan de reissom en de eventuele borgsom.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

 1. Reserveren van een vakantiewoning geschiedt via het reserveringsformulier.
 2. De verhuurder bevestigt de reservering door middel van de boekingsbevestiging.
 3. De boeking is na de aanbetaling (zie artikel 3) definitief.
 4. De boeking is definitief en bindend, d.w.z. dat bij annulering annuleringskosten verschuldigd zijn.

Artikel 3 Betaling

 1. Binnen 4 weken na de dagtekening van de boekingsbevestiging dient de aanbetaling van 30% van de huursom te zijn voldaan.
 2. Het resterende deel van de reissom dient uiterlijk 6 weken vóór aankomstdatum te zijn betaald.
 3. Bij reservering minder dan 6 weken vóór aankomstdatum dient de gehele reissom direct na ontvangst van de boekingsbevestiging te worden voldaan.
 4. Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling wordt de reservering eenzijdig geannuleerd door de verhuurder.
 5. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen zendt verhuurder een schriftelijke aanmaning. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na dagtekening van aanmaning nog niet in het bezit is van verhuurder, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. Verhuurder brengt dan annuleringskosten als omschreven in artikel 6 van deze voorwaarden in rekening.

Artikel 4 Reserveringskosten

Per boeking worden aan de huurder geen reserveringskosten in rekening gebracht.

Artikel 5 Borgsom

 1. De borgsom dient voorafgaand aan het vertrek aan verhuurder te worden afgegeven conform artikel 3.
 2. De borgsom wordt uiterlijk binnen 2 weken na afloop van het verblijf teruggestort aan de huurder, onder aftrek van de eventueel door de huurder gemaakte kosten voor schade of vermissing.

Artikel 6 Annuleren

 1. Iedere annulering dient schriftelijk aan verhuurder kenbaar gemaakt te worden.
 2. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
  a. bij annulering meer dan 6 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is een bedrag van 30% van de totale huursom verschuldigd.
  b. bij annulering vanaf 6 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is de totale huursom verschuldigd.
 3. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de volledige reissom verschuldigd.
 4. Huurder dient zelf zorg te dragen voor een annuleringsverzekering.

Artikel 7 Opzegging of wijziging door verhuurder

 1. Verhuurder kan de huurovereenkomst slechts opzeggen dan wel wijzigen in de volgende gevallen:
  a. in geval van overmacht zoals oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van het vakantiehuis door de eigenaar e.d.;
  b. wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van verhuurder aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

In beide gevallen zal verhuurder de huurder zo spoedig mogelijk een wijzigingsvoorstel doen in de vorm van een alternatief aanbod.